Office

Япон улс болон Америкийн нэгдсэн улсын сургуулиудын оффисийн ажилчид эсвэл жижиг сургууль бол нарийн бичиг нь сургуулийн төв хаалганы зэрэгцээ байрласан байна. Эцэг эхчүүд, асран хамгаалагчид хүүхдээ эрт авах, сургуулиас нь яаралтай үед холбоо барих мэдээллээ өгсөн хүн авах, хүүхэд өвдсөн бол хүүхдийг авч буй хүн гарын үсгээ зурж үлдээнэ. Сайн дурын ажилтан ч мөн сургуулиас хэвлэсэн тэмдэг зүүж сургуульд орох эрхтэй.

Нарийн бичиг, оффесийн ажилчид элсэлт авах, бичиг баримт бэлдэх, хүлээн авах, боловсруулах ажлыг бусад захирал, сургуулийн мэргэжилтнүүдэд хэлж мэдэгдэх үүрэгтэй менежерүүд болдог.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.